1881-1889

TJIBBELE van der Werff, die op 14 mei 1881 was getrouwd met ANTJE AUKES v/d VEEN, vestigde zich in september in Wergea en huurde de werf de eerste 8 jaar van Jan Eindhoven. Tjibbele was een telg uit het bekende scheepsbouwersgeslacht van Van der Werff uit Drachten, waar al sinds 1729 door een van zijn voorvaderen in de Suyder-Dragten schepen werden gebouwd. Zijn grootvader Ate Pieters (1819-1890) begon een scheepswerf aan de Dwarsvaart/ Langewijk in Drachten.Tjibbele was dus goed vertrouwd met het scheepsbouwvak en heeft daar ook zijn opleiding genoten. Zijn bedrijf in Wergea moet goed hebben gelopen. Het nog aanwezige werfboek geeft aan dat er 146 schepen zijn gebouwd in het tijdrek van 1881 tot de winter van 1908/1909. Het betreft hier alleen houtbouw. Uit het overzicht blijkt verder dat meer dan de helft van de bouwopdrachten bestaat uit schouwen en pramen, welke veelal hun weg vonden in het waterrijke gebied rondom Wergea. Door het ontbreken van wegen waren de boerenbedrijven maar ook andere neringdoenden vrijwel geheel aangewezen op vervoer te water. Verdere bouwopdrachten betreffen een 15 tal schepen met een lengte van rond de 15 meter en een paar roefschepen ,waarschijnlijk skutsjes.

Na een aantal jaren bleek namelijk de mogelijkheid te bestaan om de werf te kopen. Planning in die richting is de aankoop van een woning met erf aan de zuidzijde van de eerder genoemde opvaart langs de werf op 29 mei 1889. Het betreft de hier nu nog bestaande woning Nieuwe Hoek 15 bewoond door mvr. I. Postma. Van deze kavel is het meest oostelijke gedeelte, ter grootte van 93 centiare, uitgezonderd, thans staat hierop het evangelisatiegebouw “Het Anker”. Dit stuk grond was eerder verkocht aan Albert Roelofs de Vries. Waarschijnlijk is, dat hierop de uitzonderlijke bepaling van toepassing was, aangaande de draai over de opvaart. De draai zelf was destijds gebouwd in het verlengde van het algemene pad , wat loopt vanaf de grote brug langs de Wergeaster feart tot aan de werf. Hierover is in de akte vermeld, dat de draai nimmer verplaatst mag worden naar het gekochte stuk grond. Dit is alleen te begrijpen als deze bepaling van toepassing was op de eerder genoemde 93 centiare. Met deze bepaling stelde Tjibbele de toegang tot de werf in de toekomst veilig met zijn voorgenomen aankoop van de werf.

Op 4 oktober 1889 koopt Tjibbele van Jan Eindhoven , dan wonende in Parijs, de werf voor de prijs van 1800 gulden. Op 3 september 1892 werd Tjibbele bij openbare verkoop ook eigenaar van 3 woningen zuidelijk van de eerder gekochte woning aan de overzijde van de opvaart.